» Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007 – 2013/
» Актуална информация за Местните инициативни рибарски групи (МИРГ)
» ПМДР /2014 – 2020/
» Обществени поръчки – профил на купувача
» Приемни дни и Работни срещи
» Национален гаранционен фонд
»Интерактивна карта с водните тела в България с начина на ползването им
(стопански и любителски) и видовете водни организми 
» Указания към бенефициентите по ОПРСР
»Информация за финансовото изпълнение на ОПРСР