Указания към бенефициентите по ОПРСР

/02.11.2018 г./МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО“ 2007-2013 Г. /ОПРСР/

/22.11.2017 г./МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  РИБАРСТВО 2007-2013 Г. /ОПРСР/, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, КОЯТО ОТМЕНЯ УКАЗАНИЕ № Z-11377-(1)/12.08.2016 Г.

/12.08.2016 г./ Указаниe от Управлаящия орган (УО) към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) относно механизъм за прилагане на Процедура за събиране на вземанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или  в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по ОПРСР

/03.07.2015 г./ Указаниe от Управлаящия орган (УО) към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР) относно механизъм за прилагане на Процедура за събиране на вземанията на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури във връзка с възстановяване на недължимо платени и/или надплатени суми в резултат на администриране на нередност с финансово изражение или  в резултат на неизпълнение на нормативно установени или договорни задължения на проекти, финансирани по ОПРСР

/12.06.2015 г./ Указания от Управлаящия орган (УО) към кандидатите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” относно предоставяне на удължена банкова гаранция при искане за удължаване срока по договорите за безвъзмездна финансова помощ

/15.12.2014 г./ Указание за отменяне на Указание № Z-4932/30.04.2014 г. във връзка с допустими писмени доказателства относно осигуряване на необходимия финансов ресурс за финансиране на инвестиция по проектно предложение

/24.07.2014/ Указания от Управлаящия орган (УО) към кандидатите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” относно механизъм за налагане на финансови корекции при констатиране на несъответствие между производствената програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, Част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване и действително декларирано количество произведена/преработена продукция, както и несъответствие между количеството използвана и произведена енергия, когато в инвестиционния проект е одобрен разход за изграждане на възобновяеми енергийни източници при инвестиционните проекти по мерки 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” и 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

/13.06.2014/Указания за отменяне на Указание с № Z-10063 ot 16.07.2013 г. От УО на ОПРСР, във връзка с изменение на Наредба № 21 от 2009 г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” и изменени на Указание № Z-9747/14.09.2012 г. От УО на ОПРСР по мярка мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по Приоритетна ос №1, във връзка с необходимите документи, които кандидатите за подпомагане следва да представят в зависимост от сегмента, в който попада техния риболовен кораб

/27.05.2014/ Указания от Управлаящия орган (УО) към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” относно разходите/дейностите от бенефициенти, които провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки

/30.04.2014/Указания от Управлаящия орган (УО) към кандидатите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за допустими писмени доказателства относно осигуряване на необходимия финансов ресурс за финансиране на инвестиция по проектно предложение

/12.02.2014 г./Указание за отменяне на Указание № Z-9752/14.09.2012г. и Z-1674/23.01.2013г. от УО на ОПРСР към Местните инициативни рибарски групи, свързани с извършването на туристически дейности, атракции и услуги. /16.07.2013 г./ Указания към кандидатите/бенефициентите относно тълкуването и прилагането на чл. 18, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

/08.07.2013г./ УКАЗАНИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН КЪМ ВСИЧКИ КАНДИДАТИ/БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 – 2013 г. /ОПРСР/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 167/08.03.2013 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

/21.05.2013 г./ Указания от Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /ОПРСР/ към кандидатите на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г., свързани с Декларация за осигуряване на необходимия финансов ресурс за осъществяване на проект.

/21.05.2013 г./ Указания към всички бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г (ОПРСР), свързани с механизма за налагане на финансови корекции при констатиране на несъответствие  между производствената програма, заложена в Таблица 4 от Инвестиционно намерение, част Б, неразделна част от Заявление за кандидатстване и действително декларираното количество произведена/преработена продукция, както и несъответствие между количеството използвана и произведена енергия, когато в инвестиционния проект е одобрен разход за изграждане на възобновяеми енергийни източници при инвестиционните проекти по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури”.

/22.02.2013 г./ Указания от Управляващия орган към бенефициентите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007- 2013 г. (ОПРСР), свързани с изпълнение на дейностите по проекти

/05.02.2013 г./ Указания към всички кандидати/бенефициенти, които са юридически лица с нестопанска цел

/30.01.2013 г./ Указания за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ относно разяснение т. 3 Изисквания при използването на различни комуникационни инструменти.

/30.01.2013 г./ Указания от Управляващия орган (УО) към кандидатите по мярка 1.1 „Публична помощ  за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейски фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

/23.01.2013 г./Указания от Управляващия орган (УО) към кандидатите по ОПРСР относно  допустими дейности и кандидати по местните стратегии за развитие на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), които са предвидили финансиране на туристически дейности, атракции и услуги.

/23.01.2013 г./Указания от Управляващия орган (УО) към кандидатите по ОПРСР относно за предоставяне на оферти от фирми, които са специализирани и имат опит в осъществяването на подобна/и и дейност/и към заявленията за кандидатстване по ОПРСР

/18.01.2013 г./ Указания към всички бенефициенти по ОПРСР относно Процедура за налагане на финансови корекции по извършени разходи, във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по ОПРСР

/05.12.2012 г./Указания към кандидатите по ОПРСР, които имат одобрени за финансиране на непредвидени инвестиционни разходи за строително-монтажни работи

/05.12.2012 г./ Указания за възможностите за използване на финансов ресурс по мярка 2.7 “Схема за финансов инженеринг”

/08.11.2012 г./ Указания към кандидатите по мярка 2.5. “Риболов във вътрешни водоеми”, мярка 3.1. “Колективни дейности” и мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании”

/17.10.2012 г./ Указания относно изискванията по чл. 10, т.2 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“

/17.10.2012 г./ Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

/14.09.2012 г./Указания относно изискванията, заложени в чл. 8, ал. 2 от Наредба № 9 от 05.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 „Акваекологични мерки“

/14.09.2012 г./Указания, свързани с извършването на инвестиции в туристически дейности, атракции и услуги.

/14.09.2012 г./Указания относно кандидатстване по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“, в чл.18 Наредба №21 от 24.09.2009 г. са изброени изискванията на които трябва да отговарят Риболовните кораби при кандидатстване.

/22.08.2012 г./ Указания относно тълкуването на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 от 3 май 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

/24.07.2012 г./Указание към всички кандидати/бенефициенти, които се явяват възложители по чл.7,ал. 14а, ал.3 и ал.4 от Закон за обществените поръчки за одобрени разходи, финансирани напълно или частично със средства от Европейския фонд за рибарство и имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от ОПРСР.

ПОМОЩЕН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПРЕМИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ПО СЕКТОР 03 „ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНА АКВАКУЛТУРА“

/19.06.2012/ Указания относно транспортните средства от Наредба № 6 от 03.05.2012 г. и Наредба № 7 от 03.05.2012 г., които отговарят на нуждите и капацитета на стопанството, свързани с подобряване на производството, включени в заявлението за кандидатстване на бенефициентите

/15.05.2012/ Указания във връзка с Наредба №5 от 03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” относно инвестициите, които са допустими, недопустими и тези, които не са отбелязани в Таблици 1 и 2

/04.05.2012 г./Указания , свързани с определянето на стойността на допустимите за финансиране разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически и/или технологичен проект, строителен и авторски надзор и инвеститорски надзор

/21.03.2012 г./ Указания към всички кандидати по мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности по” по приоритетна ос № 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР

/05.03.2012 г./ Указания към всички кандидати по ОПРСР, относно необходимостта от прилагане към Заявления за кандидатстване на декларации от оференти – чуждестранни лица.

/05.03.2012 г./ Указания за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРСР.

/12.12.2011г./ Указания към кандидатите по ОПРСР, свързани с определяне на стойността на допустимите за финансиране предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект

/12.12.2011г./Указания за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРСР

/09.11.2011г./УКАЗАНИЕ за определяне на цените за скрап и отпадъците, произтичащи от скрапирането на риболовните кораби

/09.11.2011г./ Насоки за оценка на съпоставими оферти за доставки и услуги, чиято стойност  превишава левовата равностойност на 15 ооо евро, при кандидатстване по мерки от ОПРСР

/09.11.2011г./Насоки за третиране на текущи разходи за управление на дейността на местните инициативни рибарски групи по приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” по ОПРСР

/09.11.2011г./Указания за отговорностите на бенефициентите по ОПРСР, свързани с изпълнение на дейности, свързани с обучения и публични събития(конференции, форуми, семинари, работни срещи и други)