Приоритетна ОС 1

Основни цели на мерките по Ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот”:

  • Да се приспособи риболовното усилие на Българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на флота;
  • Да се поддържа конкурентоспособността на Българския риболовен флот чрез модернизиране на риболовните кораби по отношение на безопасността, селективността на риболовните уреди, подобряване на работните условия и местата за съхраняване на уловите и други;
  • Да бъдат подпомогнати рибарите, засегнати от развитието на рибарството: подобряване на тяхното равнище на квалификация, целящо увеличаване на конкурентността им и тяхното компенсиране при временно или постоянно прекратяване на риболовни дейности;
  • Да се поддържат дейностите, свързани с дребномащабния риболов в крайбрежните зони.

За постигане на целите на приоритетна Ос 1 са заложени следните мерки:

  • Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности
  • Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на  риболовни дейности
  • Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност
  • Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов
  • Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.
По приритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот”  общия размер на публичните разходи  е €10667961,07, от които €8000970,8
Финансиране от Европейския фонд по рибарство и €2666990,27  национално съфинансиране.

Декларация, свързана с изискванията на Регламент № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности и за липса на конфликт на интереси.

Определяне на размера на допустимата премия

/14.09.2012 г./Указания относно кандидатстване по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“, в чл.18 Наредба №21 от 24.09.2009 г. са изброени изискванията на които трябва да отговарят Риболовните кораби при кандидатстване.

План за приспособяване на риболовното усилие

Национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот

Заповед за прием на заявления за кандидатстване по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби”

Насоки за кандидатстване
Път на проекта