Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Със Заповед № РД – 914 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.4 “Дребномащабен крайбрежен риболов” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

Дребномащабният крайбрежен риболов играе основна роля в общата икономика на сектора, както и в икономическата и социалната структура на множество крайбрежни региони в Европейския съюз. Дребномащабният крайбрежен риболов, осъществяван с кораби с дължина, по-малка от 12 м и без теглени риболовни уреди, може да получи същите помощи, съфинансирани от ЕФР, както и другите видове риболов. За инвестициите на борда на кораби, посочени в предходната глава, този риболов обаче може да се възползва от по-голяма публична помощ.

Повече за мярката:

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

По мярка 1.4 „Дребномащабен крайбрежен риболов” ще бъдат подпомагани проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката:
•    подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони
•    поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти
•    насърчаване на доброволните стъпки, насочени към намаляване на риболовното усилие и към съхранението на ресурсите
•    насърчаване използването на технологични иновации, които не увеличават риболовното усилие
•    подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.

Допустими сектори и дейности:
Сектор 01 – Подобряване управлението и контрола върху условията на достъп до определени риболовни зони
Сектор 02 – Поощряване на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти;
Сектор 03 – Подобряване на професионалните умения и обучение по безопасност.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за премии на рибари и собственици на риболовни кораби, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов.
Условията и реда за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по мярката са разписани в Наредба № 20 от 24 септември 2009 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Бенефициенти по мярка 1.4. „Дребномащабен крайбрежен риболов” могат да бъдат еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

За подпомагане по сектори 01 и 02 са допустими само кандидатите, които са асоциации на собственици на риболовни кораби с дължина до 12 м или признати по реда на чл. 10, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите организации на производители на продукти от риболов с кораби с дължина до 12 м.
За подпомагане по сектор 03 са допустими кандидатите, които са собственици на риболовни кораби, регистрирани в регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Още изисквания към кандидатите:

1.    Да притежават валидно разрешително за стопански риболов по чл. 17 от ЗРА.
2.    Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за годината на кандидатстване в предвидените от ЗРА случаи.
3.    Да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата.
4.    Да нямат изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА и Държавен фонд “Земеделие” (ДФ “Земеделие”).
5.    Едноличните търговци и членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, ако са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.
6.    Не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност.
7.    Не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ).
8.    Вписани са в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
9.    Изискванията по т. 3 – 8 се прилагат съответно и за лицата, които са овластени да представляват кандидата и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
10.     Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на асоциации или   признати организации с по-малко от 50 членове.

Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредба № 20 от 24 септември 2009 г. в териториалната структура на ИАРА по място на регистрация на кораба или по адрес на седалището на признатата асоциация или организация.

В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване и след това одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Проектите трябва да се отнасят за риболовни кораби с габаритна дължина до 12 м, регистрирани в регистъра на риболовните кораби на ИАРА.
Безвъзмездна финансова помощ за проекти по сектори 01 и 02 се предоставя само след изтичане на срока на действие, указан в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА за стартиране на мярката, в която се определят конкретните условия и сроковете за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, в съответствие с прилагането на Общата политика по рибарство на Европейския съюз.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Размерът на премията се изчислява съгласно реда и условията в Приложение № 2 от Наредба № 20 от 24 септември 2009 г.
Изплащането на безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектори 01 и 02 е еднократно по един проект за целия програмен период.

ДОПУСТИМИ ПРЕМИИ:

Допустими за финансиране са премии по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 20 от 24 септември 2009 г. и одобрени с подписания договор.
Безвъзмездна финансова помощ, предназначена за постигане целите на мярката се предоставя:
По сектори 01 и 02 – премии за стриктно изпълнение на условията, посочени в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА за стартиране на мярката.
По сектор 03 - премии за компенсиране на загуба на доходи за времето за участие в следните видове обучения:
а) по безопасност за млади рибари с продължителност не повече от 10 дни
б) по извършване на отговорен риболов
в) по използване на нови технологии.
Изпълнението на условията, посочени в заповедта за начало на прием на заявления за кандидатстване по мярката на изпълнителния директор на ИАРА сектори 01 и 02 и обученията по сектор 03, е допустимо след датата на подписване на договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

Одобреният проект по сектори 01 и 02 се изпълнява съгласно сроковете, посочени в заповедта на изпълнителния директор на ИАРА за началото на прием на заявления за кандидатстване по мярката и съгласно подписания договор.
Одобреният проект по сектор 03 се изпълнява в срок до 12 месеца.
Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора.
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора.

Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции на ДФЗ – Разплащателна агенция по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно Приложение № 4 от Наредба № 20 от 24 септември 2009 г.

Заявката за плащане се подава след извършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора.
В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълнението на дейностите, посочени в договора, РА извършва административни проверки на представените документи, извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ, изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента, изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

Във връзка с сигуряването на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект:
1. Име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията.
2. Приоритетна ос, мярка, сектор и дейност.
3. Общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
4. Общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
5. Общ размер на финансовия принос от ЕФР.

Наредба № 20 от 24 септември 2009 г.

Приложение 1

Списък с членовете към Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Критерии за избор на проекти по ОПРСР