Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Със Заповед № РД – 478 от 03 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. за риболовни кораби в сегментите от 18 до 24 м и над 24 м

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

Приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

сектор 01 – Нарязване на риболовния кораб за скрап;

сектор 02 – Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, различни от риболов:

дейност 1: Пренасочване на риболовния кораб за нуждите на туризма;

дейност 2: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на кораб-музей;

дейност 3: Пренасочване на риболовния кораб за целите на обучение;

сектор 03 – Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Подпомагат се проекти, които отговарят на целите на мярката при следните условия:

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на собственици на риболовни кораби, засегнати от план/ове за приспособяване на риболовното усилие;

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за риболовни кораби, които:

· са на възраст не по-малка от 10 години;

· са регистрирани като действащи такива за последните две години към датата на кандидатстване;

· са упражнявали риболовна дейност най-малко 15 дни годишно за последните две години;

· не са били подпомагани и/или субсидирани за модернизация с друга финансова помощ или по реда на чл. 11 от Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за последните 5 години;

· отговарят на специфичните критерии, заложени в действащата национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот.

За сектор 01, за да бъде изплатена премия на собственика на риболовен кораб, трябва да бъде сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането, като премията се намалява с размера на продажната цена.

За да бъде изплатена премия на собственик на риболовен кораб, кандидатстващ по дейност 3 от сектор 02 и/или сектор 03, собствеността на кораба трябва да бъде прехвърлена на лице, което е одобрено за финансиране от ИАРА по проект по мярка 3.2 и/или 3.6 на ОПРСР.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчислените премии, от които 85 на сто се осигуряват от ЕФР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности се определя, вземайки предвид най-благоприятната стойност на база възрастта и тонажа на риболовния кораб, изразен в бруто тонаж (GT).

Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2 от Наредба № 21 от 24.09.2009 г.

РЕД ЗА КАНДИДАТСВАНЕ:

Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 от Наредба № 21 от 24.09.2009 г. в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на кораба.

В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване ИАРА извършва административни проверки и проверка на място, в резултат на което одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наредба №21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. “Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейностипо Приоритетна ос №1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот” от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

/15.06.2012 г./Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

/07.02.2014 г./Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Определяне на размера на допустимата премия

/14.09.2012 г./Указания относно кандидатстване по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“, в чл.18 Наредба №21 от 24.09.2009 г. са изброени изискванията на които трябва да отговарят Риболовните кораби при кандидатстване.

Брошура за Мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“

План за приспособяване на риболовното усилие

Национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот