Полезна информация

Вътрешни правила за работа на КН

Етичен кодекс

Протокол от първо заседание на КН

Протокол от второ заседание на КН

Протокол от трето заседание на КН

Протокол от четвърто заседание на КН

Протокол от петото заседание на КН

Протокол от шестото заседание на КН

Протокол от седмото заседание на КН

Протокол от осмото заседание на КН

Протокол от деветото заседание на КН

Протокол от десетото заседание на КН

Протокол от единадесетото заседание на КН

Протокол от дванадесетото заседание на КН

Протокол от тринадесетото заседание на КН

Протокол от четиринадесетото заседание на КН

Протокол от петнадесето заседание на КНСтенограма

Годишен доклад за изпълнението на ОПРСР за 2008 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2009 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2010 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2011 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2012 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2013 г.

Годишен доклад за изпълнение на ОПРСР за 2014 г.

Междинна оценка на Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство” на Република България (2007 – 2013 г.) – Окончателен доклад

Критерии за избор на проекти по ОПРСР

Документ за определяне на премиите по ОПРСР

Доклад за Годишна консумация на риба и аквакултури от домакинствата и тяхното производство в България

Доклад за консумацията на риба от домакинствата в Република България през първото четиримесечие на 2013 г.