Комитет за наблюдение

Комитетът за наблюдение /КН/ е принципала за вземането на решения по отношение на Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство”. Той е отговорен за проследяване изпълнението на Оперативната програма, включително усвояването на средствата, постигането на заложените цели и резултати и отчетността пред Европейската комисия.

При изпълнение на своите функции и задачи членовете на КН се ръководят от следните принципи:

 • Безкористност
 • Независимост
 • Обективност
 • Отчетност и публичност

Функции Комитета за наблюдение са:

 • Разглеждане и одобрение на критериите за избор на проекти, както и одобряване на всяка промяна в критериите за избор на проекти
 • Преглед на развитието на индикаторите, основаващи се на документите от Управляващия орган
 • Проверка на резултатите за изпълнението на всяка от приоритетните оси и оценката на Оперативната програма
 • Разглеждане и одобрение на годишните и окончателния доклад по изпълнение на Оперативната програма
 • Информиране относно коментарите и становищата на Европейската комисия от получените доклади
 • Предложения до Управляващия орган относно преглед или промяна на Оперативната програма
 • Разглеждане и одобрение на предложенията за промяна във финансовото разпределение на средства по мерки.

Състав на КН

Комитетът за наблюдение е съставен от представители на следните институции:

 • Управляващ орган, представляван от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и по един представител за всяка от приоритетните оси
 • Сертифициращ орган
 • Разплащателна агенция
 • Одитен орган – Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите
 • Министерски Съвет – Дирекция “Икономическа и социална политика”, Дирекция “Координация по въпросите на ЕС ”, Дирекция “Мониторинг на средствата от ЕС”
 • Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на финансите
 • Министерство на земеделието и храните – Дирекция „Програмата за развитие на селските райони на Република България 2007-2013 г.”
 • Представители със съвещателен глас – Професионалните и търговски асоциации с представители за всеки от подсекторите – риболовен флот, аквакултура и преработка
 • Европейската комисия – Генерална дирекция “ Морски въпроси и рибарство”
 • Представители от всяка от оперативните програми (OП “Конкурентноспособност на българската икономика”, OП “Транспорт”, OП “Околна среда”, OП “Човешки ресурси”, OП “Регионално развитие”, OП “Административен капацитет”, OП “Техническа помощ”).

Състав на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) съгласно Заповед № РД 09-454 от 25.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.

Решения:

»Полезна информация