Процедури

Уважаеми, Кандидати!

В тази рубрика може да намерите информация за отворените в момента мерки по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”!

Приоритетна ос 1:

 • Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Със Заповед № РД – 138 от 04.03.2015 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Със Заповед № РД – 219  от 16.04.2015 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

 • Мярка 1.2. Временно прекратяване на риболовни дейности

Със Заповед № РД – 915 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е  прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.2  „Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности“ от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

 • Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Със Заповед № РД – 548 от 17 май 2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

Със Заповед № РД – 488/26.05.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.3 “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

 • Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

Със Заповед № РД – 375 от 30.05.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането  на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.4 “Дребномащабен крайбрежен риболов” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

Със Заповед № РД – 914 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.4 “Дребномащабен крайбрежен риболов” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

 • Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

Със Заповед № РД – 130 от 23.02.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането  на приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 “Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

Със Заповед № РД – 913 от 03.04.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.5 “Социално-икономически компенсации за управлението на флота” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

Приоритетна ос 2:

 • Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Със Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането  на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Съгласно т. 2 от  Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

 • Мярка 2.2. Акваекологични мерки

Със Заповед № РД-134/29.02.2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането  на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД-1420 от 20.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя

ЕФР дава възможност за обезщетяване на производителите в следствие на мерки за защита на общественото здраве. Така например производител на миди, който не може да продължи да събира мекотелите поради заразяването им с токсичен планктон, може да получи обезщетения, съфинансирани от ЕФР.

 • Мярка 2.4. Мерки, насочени към опазване здравето на животните

ЕФР може да допринася за финансиране на унищожаването на някои заболявания в аквакултурите. В случай на болест по животните компетентните органи могат да вземат решение за изолиране на заразените зони или ферми и да премине към унищожаване на заболяването, което може да доведе до унищожаване на болните животни и пречистване на водите, в които се е развила болестта. Производителите на аквакултури, пострадали от подобни инциденти, могат да бъдат обезщетени с помощ от ЕФР.

 • Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

Със Заповед № РД-146 от 28 февруари 2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.5. “Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД-1736/21.12.2013  г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.5. “Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Със  Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г.  на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване  по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Съгласно т. 2 от  Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г.  на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. се прекратява приемът на заявления за кандидатстване  по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Приоритетна ос 3:

 • Мярка 3.1. Колективни дейности

Със Заповед № РД 791/24.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД – 1261 от 19 ноември 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Със Заповед № РД 363/25.05.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 3.2 “ Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД – 106 от 24 януари 2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.2 “ Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Със Заповед № РД-1055/06.12.2010 гна изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на  заявления за кандидатстване по мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД-1029/ 30.04.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании

Със Заповед № РД – 792/24.06.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определено стартирането на приема на  заявления за кандидатстване помярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/

Със Заповед № РД – 1117 от 17 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване помярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/

 • Мярка 3.5. Пилотни проекти

Със Заповед № РД-836/26.07.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено стартирането на приема на заявления за кандидатстване по мярка 3.5. „Пилотни проекти“.по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

Със Заповед № РД-688 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.5. „Пилотни проекти“.по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

 • Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Със Заповед № РД-364/25.05.2011 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  е определено стартирането на приема на заявления  за кандидатстване по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“

Със Заповед № РД-689 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“