Индикативен финансов план на ОПРСР /2007-2013/

Актуално | архив

16.04.2015

Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност”


Със Заповед № РД – 219 от 16.04.2015 г. на изпълнителния директор на ИАРА се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР (2007-2013).