Приоритетна ОС 3

Основни цели на приоритетна Ос 3 „Мерки от общ интерес”:

 • Модернизиране на рибарски пристанища, места за разтоварване на уловите и малки укрития за временно укритие на риболовни кораби с цел осигуряването на устойчива и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план
 • Подпомагане организацията на сектора, особено пазарната организация, както и на професионалните умения и иновациите в сектор „Рибарство”
 • Осигуряване устойчивост по отношение на естествените ресурси
 • Разпространяване на новопридобито ноу-хау, свързано със сектора
 • Промоция на продуктите от риболов и аквакултура

Посочените цели ще бъдат постигнати посредством редица мерки от общ интерес, както следва:

 • Мярка 3.1. Колективни дейности
 • Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора
 • Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки
 • Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании
 • Мярка 3.5. Пилотни проекти
 • Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат Публични и публично-частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.

По приритетна ос 3 – „Мерки от общ интерес” общия размер на публичните разходи  е 26669902,67 €, от които 20002427 € Финансиране от Европейския фонд по рибарство и 6667475,67 € национално съфинансиране.

Р Е Ш Е Н И Е  № 309  от 19 май 2014 година  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Декларация, свързана с изискванията на Регламент № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности и за липса на конфликт на интереси.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СВЪРЗАНОСТ

Критерии за избор на проекти по ОПРСР