Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Със Заповед № РД – 1117 от 17 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

1. Промоция на продукти от риболов и аквакултура;

2. Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура;

3. Развиване на нови пазари и нови пазарни ниши за продуктите от риболов и аквакултура;

4. Прилагане на политика за повишаване на качеството и стойността на продуктите от

риболов и аквакултура.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

1. Сектор 01. Промоционални кампании:

а) дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и аквакултура;

б) дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор „Рибарство“;

в) дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи околната среда;

г) дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 г.;

2. Сектор 02. Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура;

3. Сектор 03. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;

4. Сектор 04. Извършване на пазарни проучвания;

5. Сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Общини и държавни учреждения;

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор „Рибарство“;

3. Организации на производители на риба и други водни организми в сектор „Рибарство“;

4. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

5. Научни и/или учебни организации, чиято дейност е пряко свързана със сектор „Рибарство“;

6. Организатори на пазари на производителите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектор 01:

1. За рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на промоционална кампания;

2. По закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания;

3. За създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания;

4. За изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение;

5. По осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания;

6. Свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски панаири и изложения от национално или европейско значение;

7. За използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на промоционалната кампания (от и на български език).

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектори 01, 02, 03, 04 и 05:

1. За проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;

2. За проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента

на продуктите от риболов и аквакултура;

3. За търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно;

4. За организация на посещения с цел проучване на пазара;

5. Свързани с изготвяне на етикети;

6. Свързани със сертифициране на качество и сертифициране на продукти, но не за утвърдени международно и национално признати стандарти;

7. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

8. Разходи за командировки в страната и в чужбина.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от държавния бюджет на Република България.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 26, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 28, ал. 8, когато е приложимо.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Указания относно изискванията по чл. 10, т.2 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“

Критерии за избор на проекти по ОПРСР