Мярка 3.1. Колективни дейности

Със Заповед № РД – 1261 от 19 ноември 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.1 “Колективни дейности” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

1. Допринасят устойчиво за по-доброто управление или опазване на ресурсите;

2. Насърчават използването на селективни методи или уреди за риболов и допринасят за намаляване на прилова;

3. Водят до отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно с цел да се

противодейства на т. нар. призрачен (нелегален) риболов;

4. Водят до подобряване на работните условия и безопасността;

5. Допринасят за прозрачност на пазарите на рибни продукти и продукти на аквакул-

турата, включително и за възможността за проследяване;

6. Подобряват качеството и безопасността на храните;

7. Развиват, преструктурират или подобряват обектите за производство на аквакултура;

8. Инвестиции в оборудване за производство, преработка или пласмент и в инфраструктура, включително и по отношение третирането на отпадъци;

9. Водят до усъвършенстване на професионалните умения или разработване на нови

методи и средства за обучение;

10. Насърчават партньорството между учените и заетите в сектор „Рибарство“;

11. Допринасят за работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между организациите с цел създаване на равни възможности за мъжете и жените и за останалите участници в сектора;

12. Допринасят за целите на дребномащабния крайбрежен риболов;

13. Подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните ра-

йони, по-специално чрез изготвяне на местни планове за управление, одобрени от министъра на земеделието и храните;

14. Касаят създаване на организации на производителите, признати съгласно Регламент

(ЕО) № 104/2000 г. на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ, L 17, 21.1.2000);

15. Касаят извършване на проучвания, свързани с насърчаване на партньорството в сектор „Рибарство“ с трети страни.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

1. Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство“;

2. Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство“;

3. Сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите;

4. Сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови

методи и средства за обучение в областта на рибарството;

5. Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор „Рибарство“;

6. Сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред организации-

те, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство“;

7. Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката по чл. 2, в

частност и дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Общини и държавни учреждения;

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число и браншовите организации в сектор „Рибарство“;

3. Организации на производители на риба и други водни организми в сектор „Рибарство“;

4. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

5. Научни и учебни организации;

6. Организатори на пазари на производителите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1.Свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето

на учредителния акт и устава;

2. За персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от оси-

гурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации;

3. За кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнение целите на проекта;

4. За закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване,

необходими за изпълнение целите на проекта;

5. За поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на производителите, използвано за целите на проекта;

6. За наем, действително заплатен, както и за други разходи и такси, произтекли от

обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвани за целите на проекта;

7. По застраховки, свързани с транспортното средство по т. 5, административни сгради и съдържащото се в тях оборудване.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за кандидати по чл. 10, т. 4 и 6 и до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 1 и 5 от размера на одобрените и реално извършени дейности на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от държавния бюджет на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи проект/и в частна полза, и до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи проект/и в обществена полза, от размера на одобрените и реално извършени дейности на проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от държавния бюджет на Република България.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да

бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца.

Срокът за изпълнение на проектите по сектори 01, 02 и 03 започва да тече от:

1. Датата на признаване на организацията на производители – за сектор 01;

2. Датата на решението за преструктуриране на организацията на производители – за

сектор 02;

3. Датата на получаване на специално признаване на организацията на производител по реда на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 г. на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури – за сектор 03.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

Критерии за избор на проекти по ОПРСР