Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Със Заповед № РД-689 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

Подпомагат се проекти, които доп¬ринасят за постигане целта на мярката: приспособяване (модификация) на риболовни кораби, заличени от Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Европейския съюз, към други дейности, свързани със сектор „Рибарство“ извън риболова, свързани с научноизследователски цели или обучение.

Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти по:

Сектор 01 „Пренасочване на риболовни кораби за целите на обучение“

Сектор 02 „Пренасочване на риболовни кораби за извършване на научни изследвания в областта на рибарството“

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или учебни и научни организации.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката и съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.

Проектите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията на Република България.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за приспособяване (модификация) на риболовните кораби с цел пренасочването им за обучение или извършване на научни изследвания, свързани с рибарството.

Риболовният кораб трябва предварително да бъде заличен от Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, който е част от Регистъра на риболовните кораби на Европейския съюз.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи на проекта, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто – от държавния бюджет на Република България.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 300 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2 или от датата на подписване на анекс в случаите по чл. 25, ал. 8, когато е приложимо.

Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Критерии за избор на проекти по ОПРСР