Мярка 3.5. Пилотни проекти

Със Заповед № РД-688 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката – придобиване и разпространяване на технически иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения, осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа организация:

1. изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновативна технология с цел придобиване и разпространяване на технически или икономически познания за изпитваната технология;

2. провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие, включително при необходимост, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на биологичните и финансовите последствия, както и за експериментално зарибяване;

3. разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето съпътстващи улови или методи за намаляване въздействието върху околната среда, по-специално върху морското дъно;

4. изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.

Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в следните сектори:

Сектор 01: Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена иновационна технология в условия, близки до реалните;

Сектор 02: Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие;

Сектор 03: Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди;

Сектор 04: Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Бенефициенти по мярка 3.5 „Пилотни проекти” могат да бъдат:

1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, признати браншови организации в областта на рибарството и/или признати организации на производителите на риба и други водни организми в сектор „Рибарство“;

3. Научни и технически организации като партньори на кандидатите по т. 1 и 2; партниращите организации могат да бъдат както български, така и чуждестранни лица, като чуждестранните лица представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

2. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;

4. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

5. експериментален риболов;

6. други разходи по изпълнението на целите по проекта;

7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата;

8 . разходи за изработка, доставка и монтаж на табела

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 80 % до 100 % от размера на одобрените и реално извършените разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % от държавния бюджет на Република България.

Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ се определят на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2:

1. при кандидатстване с проект, който е от колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените и реално извършени разходи;

2. при кандидатстване с проект, който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80 % от одобрените и реално извършени разходи.

Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска само при процедурата на ограничен бюджет по чл. 24.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.

Разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4 са в размер до 5 % от размера на одобрените и реално извършени разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 23, ал. 2 или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 25, ал. 8, когато е приложимо.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

НАРЕДБА № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Критерии за избор на проекти по ОПРСР