Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

Със Заповед № РД – 106 от 24 януари 2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.2 “ Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” от ОПРСР /2007-2013/.

Научните и публични органи могат за използват помощ от  ЕФР за финансиране на проекти за защита или развитие на водните флора и фауна, например чрез разполагане на изкуствени рифове.  Прякото възстановяване на ресурсите под формата на зарибяване е възможно само в изключителни случаи и ако е изрично предвидено с консервационна мярка на Европейския съюз.

Повече за мярката:

ЦЕЛИ И СЕКТОРИ НА МЯРКАТА:

Помощта по Приоритетна ос 3 от Европейския фонд по рибарство обхваща мерките от “Общ интерес”. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ще насърчава прилагането на тези мерки сред организациите на производителите и асоциациите, с цел да популяризира инициирането на проекти от частния сектор, които да бъдат изпълнени и да отговарят на целите, заложени в рамките на Общата политика по рибарство на ЕС.

По мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за постигане на основната цел на мярката: опазване и развитие на водната фауна и флора.
Условията и реда за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по мярката са разписани в Наредба №22 от 24 септември 2009 г.
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности по сектор 01: Изграждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флор.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:
Бенефициенти по мярка 3.2 „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” могат да бъдат:
•    Публичноправни или полупубличноправни организации
•    Търговски организации с предмет на дейност в сектор “Рибарство”.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата.
2. Да нямат изискуеми и ликвидни задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/.
3.  Членовете на управителните органи на юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОЕКТИТЕ:
Кандидатите подават проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта.
Подпомагат се проекти, които:
•    Отговарят на целите на мярката и  съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС
•    Са от общ интерес за лицата и организациите в сектор “Рибарство”
•    Изкуствените рифове могат да се използват единствено, в случай че риболовната смъртност в даден район се регулира чрез прекратяване на риболова или посредством технически мерки
•    В случаите, когато проект за създаване на изкуствени рифове попада в приложното поле на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, той се подлага на оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони по реда на чл. 31 и 31а от Закона за биологичното разнообразие.
•    Изкуствени рифове могат да се поставят след предварително съгласуване с Министерството на околната среда и водите.
•    Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи дейности в защитените зони, част от Европейската екологична мрежа “Натура 2000″, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда.
•    В случай на пренасочване на риболовен кораб по мярка 1.1. “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР за нуждите на изграждането на изкуствен риф компенсацията за този кораб се определя при условията и по реда на наредбата по мярка 1.1, като за постоянното прекратяване на риболовна дейност се изплаща премия по мярка 1.1 на собственика на риболовния кораб след получаването на предварително уведомление за одобрен проект по мярка 3.2.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целите на мярката:
•    изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми (изкуствени рифове)
•    предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене, сондиране, драгиране, подводни инспекции/работа и проучвания
•    закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа
•    почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения риф
•    транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване
•     сглобяване, позициониране и потапяне на рифа
•    разходи за сигнализация (обозначаване) и предпазно оборудване, включително за морските защитени зони/резервати
•    научен мониторинг на проектите
•    разходите за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта са допустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 – 31.12.2013 г.
•    предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта са допустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 – 31.12.2013 г.
•    разходи за изработка, доставка и монтаж на табела

Разходите за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, както и предварителните разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта са допустими ако са извършени в периода 01.01.2007г. – 31.12.2015 г.
Всички останали разходи са допустими, ако са извършени след подписването на договора между кандидата и УО.

Недопустими разходи и дейности:
•    стойността или премията за постоянно прекратяване на риболовни дейности на риболовния кораб, предназначен за потапяне;
•    данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване
•    финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг
•     прехвърляне на участия в търговски дружества
•    банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях
•    оперативни разходи, включително разходи по поддръжка
•    разходи за инфраструктура, сгради и оборудване
•    закупуването на техника и оборудване втора употреба
•    специфични недопустими разходи съгласно приложимото национално законодателство;
•    доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване,
•    плащане в натура
•    уреди за привличане на риба и други водни организми.

Кандидатите подават заявление по образец, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 22 от 24 септември 2009 г. в ИАРА – София.
В срок до два месеца от регистрирането на заявлението за кандидатстване, ИАРА извършва административни проверки на представените документи,  извършва проверка на място и одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 17, ал. 2, т. 12. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП.
Бенефициентът започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от ИАРА на настъпилите промени в графика, стойността или дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител.
Оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
В анекс към договора се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
За предварителните разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.

КАКЪВ ПРОЦЕНТ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПО ПРОЕКТА СИ ЕДИН БЕНЕФИЦИЕНТ:
Размер на безвъзмездната финансова помощ:
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само когато сумата на предложените за разглеждане проекти надхвърля наличния бюджет по мярката.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за един проект за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на  1 000 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 300 000 евро.

Предварителните разходи по са в размер до 5 % от размера на одобрените и реално извършени разходи, но не повече от левовата равностойност на 40 000 евро.
Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, изразена в проценти, се определя на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2 Наредба № 22 от 24 септември 2009 г.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция, като плащанията могат да са: авансово и окончателно.
Авансовото плащане е в размер до 30 на сто от стойността на одобрената безвъзмездната финансова помощ и се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност  на 2 000 (две хиляди) евро. В случаите на авансово плащане, се представя неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.
В срок от 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане, РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.

Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията посочен в договора.

В срок до три месеца от регистриране на заявката за окончателно плащане, заедно с всички необходими документи, доказващи извършените дейности по проекта, РА извършва административни проверки на представените документи, назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и одобрява или мотивирано отказва със заповед на Изпълнителният директор на РА изплащането на безвъзмездната финансова помощ за извършване на инвестицията посочена в договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 18 месеца.

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

Бенефициентът трябва да изпълни проекта съобразно описанието му, съдържащо се в проектната обосновка и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.
Всяка печалба, получена като резултат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от нивото на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.
За период от 5 години от датата на сключване на договора, ползвателят  на безвъзмездната финансова помощ е длъжен:
•    да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение
•    в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на административната сграда по местонахождение на седалището му табела, указваща, че проектът е осъществен с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР
•    бенефициентът е длъжен да включи в табелата следните елементи:
а) емблемата на ЕС да е в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС
б) позоваване на ЕФР: “Европейски фонд за рибарство”
в) изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, с текст: “Инвестиране в устойчиво рибарство”.

В срок до 2018 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.

Наредба № 22 от 24 септември 2009 г.

Приложение 1
Приложение 2

Приложение 3
Приложение 4

Критерии за избор на проекти по ОПРСР