Контакти

За контакти:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Дирекция „Структурни фондове по рибарство” – Управляващ орган на ОПРСР /2007-2013/

София 1606, бул. Христо Ботев № 17, ет. 4
тел.: +359 2 8051 650

www. oprsr.government.bg

oprsr@iara.government.bg

и.д. директор дирекция “Структурни фондове по рибарство” – Евгения Черкезова -  e-mail: evgenia.cherkezova@iara.government.bg