Приоритетна ОС 5

Основни цели приритетна ос 5 “Техническа помощ”:

  • Повишаване на административният капацитет на администрацията, отговорна за прилагането на ОПРСР
  • Разработване на всички документи необходими за адекватното и целево приложение на Оперативната програма
  • Подпомагане изграждането на рибарските групи
  • Подпомагане дейността на Комитета за наблюдение.

Техническата помощ включва всички дейности, необходими за доброто изпълнение на мерките, включени в ОП:

• Подготвителни мерки
• Административна и техническа помощ
• Мониторинг и контрол на осъществяването на отделните мерки
• Информираност и разпространение на информация за Оперативната програма, както и обратна връзка
• Оценки, предвидени в Регламент № 1198/2006
• Одити, необходими за добрата подотчетност на системите

Тази ос не засяга пряко заетите в рибарството и аквакултурите, но позволява финансиране на дейността  на публичните органи отговорни за прилагането на  ЕФР и управлението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (подготовка,наблюдение, оценка, публичност, контрол и т.н.).

По приритетна ос 5 “Техническа помощ”  общия размер на публичните разходи  е 5333980,53 €, от които 4000485,4 € Финансиране от Европейския фонд по рибарство и 1333495,13 € Национално съфинансиране.

Изпълнение на дейностите по мярка 5.1. “Техническа помощ” по Приоритетна ос № 5 “Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Наредба № 30 ОТ 11 декември 2010 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 “Техническа помощ” на ОПРСР /2007-2013/

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3