Приоритетна ОС 2

Основни цели на приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”:

  • Да се модернизира подсектор “Аквакултура” и да се приспособи този подсектор към пазарните перспективи и очаквания;
  • Да се поддържа устойчив риболов и риболовен флот в река Дунав;
  • Да се подобри преработката и маркетинга на продуктите в сектор “Рибарство”.
  • Мерките, заложени по тази ос са насочени към увеличаване снабдяването на пазара с продукция от аквакултура с цел  намаляване риболовната преса върху естествените популации на водните организми, компенсиране на изчерпаните морски ресурси. Дейността в стопанствата за производство на риба и други водни организми трябва да е в съответствие със споменатите изисквания за използването на методи, щадящи околната среда и водите и технологии за аквакултура, както и собствен мониторинг на водите и санитарен контрол. Поставените цели са насочени към повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки.

За постигане на целите на приоритетна ос 2 са заложени следните мерки:

  • Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
  • Мярка 2.2 Аква-екологични мерки
  • Мярка 2.3 Мерки за опазване здравето на потребителя
  • Мярка 2.4 Мерки, насочени към опазване здравето на животните
  • Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
  • Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци,  асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.
По приритетна ос 2 „ Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  общия размер на публичните разходи  е 48005824,8 €, от които 36004368,6 € Финансиране от Евриопейския фонд по рибарство и 12001456,20 € национално съфинансиране.

Р Е Ш Е Н И Е  № 309  от 19 май 2014 година  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Декларация, свързана с изискванията на Регламент № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности и за липса на конфликт на интереси.

Заповед за прием на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СВЪРЗАНОСТ

/14.09.2012 г./Указания относно изискванията, заложени в чл. 8, ал. 2 от Наредба № 9 от 05.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 „Акваекологични мерки“

Критерии за избор на проекти по ОПРСР