Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя

ЕФР дава възможност за обезщетяване на производителите в следствие на мерки за защита на общественото здраве. Така например производител на миди, който не може да продължи да събира мекотелите поради заразяването им с токсичен планктон, може да получи обезщетения, съфинансирани от ЕФР.

Наредба № 11 от 21 май 2010 г.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР