Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

Със Заповед №РД-1736/21.12.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.5. “Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

1. Подобряване на безопасността и условията на работа;

2. Подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване на уловите и качеството на продуктите;

3. Подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на животните;

4. Намаляване на отрицателното и засилване  на благотворното въздействие върху околната среда;

5. Подобряване на селективността на риболовните уреди;

6. Повишаване на енергийната ефективност и подмяна на основния/ите двигател/и на риболовния кораб.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

1. Сектор 01 – Инвестиции на борда на риболовния кораб;

2. Сектор 02 – Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав;

3. Сектор 03 – Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р.Дунав.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Общини;

2. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншовите организации в сектор „Рибарство“;

3. Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб;

2. Подмяна на риболовен уред;

3. Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;

4. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/ машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

5. Разходи за СМР;

6. Специализирана техника и оборудване, пряко свързани с разтоварването, съхранението, обработката и маркетинга на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;

7. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване

на съоръжението (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;

8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

9. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и

въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;

10. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

11. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

12. Специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с дейността на съоръжението, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на съоръжението, плаващи подемни устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната среда, и др. под., съгласно добрите риболовни практики, възприети от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов лизинг;

13. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

14. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

15. Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция;

16. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;

б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто за кандидати по чл. 10, т. 1 и 2, реализиращи проект/и в обществена полза, и до 60 на сто за кандидати по чл. 10,

т. 2 и 3, реализиращи проект/и в частна полза, от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от държавния бюджет на Република България.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един риболовен кораб по сектор 01 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект по сектори 02 и 03 не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектор 01 за един риболовен кораб за целия програмен период не трябва да надвишава левовата равностойност на 50 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектори 02 и 03 не трябва да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 24, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 26, ал. 8, когато е приложимо.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на без-възмездна финансова помощ по мярка 2.5.„Риболов във вътрешни водоеми“ по Прио-ритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов въввътрешни водоеми, преработка и маркетингна продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор„Рибарство“ 2007 – 2013 г. на РепубликаБългария, финансирана от Европейския фондза рибарство на Европейския съюз

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

Критерии за избор на проекти по ОПРСР