Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Съгласно т. 2 от  Заповед № РД – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Заповед РД-142 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 874 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА относно мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА

1. Разнообразяване на производството, насочено към нови видове, и производство на видове с добри пазарни перспективи.

2. Прилагане на методи за производства, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор “Аквакултура”.

3. Подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда.

4. Подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници.

5. Подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор “Аквакултура”.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

1. Сектор 01 – Изграждане на нови стопанства за аквакултури

2. Сектор 02 – Разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства

3. Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за производство на зарибителен материал.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Разходи за строително-монтажни работи.

2. Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг.

3. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг.

4. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта.

5. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг).

6. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията.

7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

8. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг.

9. Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг.

10. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти.

11. Пунктове за продажба на собствена продукция в стопанства за аквакултури;

12. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция.

13. Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

14. Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

15. Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол.

16. Транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. Кандидатът има право да кандидатства за по-малко от 60 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде повече от левовата равностойност на 3 500 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите, които могат да бъдат предварително извършени съгласно Наредбата.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос № 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Полезни документи

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПРАВКА ЗА ОБОБЩЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 НА ЗМСП

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СВЪРЗАНОСТ

Брошура по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”

Наръчник за най-често допусканите грешки при кандидатстване по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата” от ос 2 на ОПРСР /2007-2013/

ВАЖНО!
В изпълнение на изискванията за защита на финасовите интересите на Европейските общности всеки ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” трябва задължително да попълни и подпише към датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Декларация за нередност.

За информация:Допустимост на морски и сладководни водорасли и речен рак за безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за рибарство

Критерии за избор на проекти по ОПРСР