Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Съгласно т. 2 от  Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г.  на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. се прекратява приемът на заявления за кандидатстване  по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

Заповед РД-141 от 12.02.2014 г. за изменение на Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА от 17.05.2013 г. относно мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР /2007-2013/

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

1. подобряване условията и безопасността на труда;

2. подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите;

3. производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;

4. намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;

5. подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;

6. производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи;

7. маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

1. сектор 01 – Увеличаване на преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/или разширение на съществуващи;

2.сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации;

3. сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури;

4. сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. За съществуващи обекти (стокова борса, стоково тържище, пазар на производителите) по сектор 04 кандидатите за подпомагане трябва да са юридически лица, регистрирани, съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и тържищата.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

1. разходи за строително-монтажни работи ;

2. закупуване  на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването (машините) съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

3. специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг. С цел преценка на това съответствие, изпълнителният директор на ИАРА определя оценяваща комисия, която да се произнесе относно тяхната необходимост, съобразно капацитета и нуждите на производствената дейност на кандидата във връзка с количеството продукция, за която е разработена производствената програма заложена в инвестиционното намерение, част Б.

4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;

6. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро;  Технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;

7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;

9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;

10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;

11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

12. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

а) съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на страничен животински продукт (рибно брашно и/или други);

б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;

в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

13. разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България. Кандидатът има право да кандидатства за по-малко от 60 на сто от размера на безвъзмездната финансова помощ.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 (десет хиляди) евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на:

1. 2 500 000 евро по сектор 01;

2. 1 000 000 евро по сектор 02;

3. 3 000 000 евро по сектор 03;

4. 300 000 евро по сектор 04.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца. Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на  разходите, които могат да бъдат предварително извършени съгласно Наредбата.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013/ (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС.

/07.02.2014 г./Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 7 от 3.05.2012 г. по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПРАВКА ЗА ОБОБЩЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, КОЕТО ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 И ЧЛ. 4 НА ЗМСП

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СВЪРЗАНОСТ

Брошура за Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

ВАЖНО!
В изпълнение на изискванията за защита на финасовите интересите на Европейските общности всеки ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” трябва задължително да попълни и подпише към датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Декларация за нередност.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР