Мярка 2.2. Акваекологични мерки

Със Заповед № РД-1420 от 20.12.2012 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. “Акваекологични мерки” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА

По мярка 2.2. “Акваекологични мерки” безвъзмездната финансова помощ се предоставя във вид на премии за лицата, които развъждат и отглеждат аквакултури.
Подпомагат се проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултура, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите и да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката:
1. Подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда.
2. Подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността.
3. Стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ

Сектор 01 – Производство на аквакултури, ориентирано към опазване и подобряване на околната среда, съхранение на живите и неживите природни ресурси, опазване на биологичното разнообразие, хабитатите на растителни и животински видове и др.

 • дейност 1: подобряване на състоянието на околната среда или нейни елементи както и запазване на характерните черти на водните обекти в рамките на стопанството за производство на аквакултури
 • дейност 2: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове на територията на стопанството за аквакултури
 • дейност 3: опазване и подпомагане устойчивото развитие на местни и ендемитни видове и видове с висока консервационна стойност в рамките на стопанството за производство на аквакултури
 • дейност 4: осигуряване на подслон и храна на видове приоритетни за опазване съгласно Директива на Съвета 79/409/ЕИО и Директива на Съвета 92/43/ЕИО, в чиито местообитания е разположеностопанството за производство на аквакултури;

Сектор 02 – Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране

Сектор 03 – Производство на биологична аквакултура.

ПОДПОМАГАТ СЕ ПРОЕКТИ

 • Които отговарят на целите на мярката
 • Които подпомагат преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда и/или спомагащи за запазване и възстановявяне на характерните черти на водните обекти за отглеждане на аквакултури
 • Коитоподпомагат производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността
 • Които подпомагат производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

 • Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представения акваекологичен план.
 • Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектори 02 И 03 се предоставя еднократно за целия програмен период.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява на база един или повече от следните критерии:

 • загуба на доход
 • допълнителени разходи, които са резултат от прилагането на акваекологични методи, надхвърлящи обичайно прилагане на добрата практика за аквакултура и от увеличени производствени разходи
 • разходи за инспекции и сертифициране.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
 • юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства за производство на аквакултурни животни, те трябва да са регистрирани по реда на чл. 25 от ЗРА и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

ДОПУСТИМИ ПРЕМИИ И ДЕЙНОСТИ:

Допустими за финансиране са следните премии по сектори и дейности:

 • по сектор 01 – ежегодна премия за стриктно изпълнение на дейностите, заявени в акваекологичния план, за срока на неговото действие, в това число:

премия за консултански услуги заизготвяне на акваекологичния план, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи.

 • по сектор 02 – еднократна премия след въвеждане на схемата за екологичен мениджмънт и одит; премията е за извършване насертификационен одит, два годишни контролни одита и за сертификат с валидност три години
 • по сектор 03 – еднократна премия за преминаване към биологично производство.Премията е зазагубата на доход по време на преходния период, в това число:

премия за консултански услуги заизготвяне на плана за биологично производство, включително необходимите за него специфични проучвания, оценки, анализи иизвършване на сертификационен одит и за сертификат за една година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

Бенефициентите се задължават за период от минимум пет години да съблюдават изискванията за опазване на околната среда в рамките на аквакултурното стопанство, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Наредба № 9 от 5 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични мерки” на Приоритетна ос № 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

/14.09.2012 г./Указания относно изискванията, заложени в чл. 8, ал. 2 от Наредба № 9 от 05.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 „Акваекологични мерки“

Брошура за Мярка 2.2. „Акваекологични мерки“

ПОМОЩЕН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПРЕМИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ПО СЕКТОР 03„ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНА АКВАКУЛТУРА“

Критерии за избор на проекти по ОПРСР