Законодателство

Европейско законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1198/2006 НА СЪВЕТА
от 27 юли 2006 година
за Европейския фонд за рибарство

Настоящият регламент създава Европейски фонд за рибарство (наричан по-долу ЕФР) и определя рамката за подкрепа от Общността, предназначена за устойчивото развитие на сектор рибарство, рибарските райони и риболова във вътрешни водоеми.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА
от 26 март 2007 година
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 744/2008 НА СЪВЕТА
от 24 юли 2008 година за въвеждане на временно конкретно действие с цел поощряване на преструктурирането на риболовните флотове на Европейския съюз, засегнати от икономическата криза

Национално законодателство

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот

 • Мярка 1.1. Постоянно прекратяване на риболовна дейност

Наредба №21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/
/15.06.2012 г./Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г.

/07.02.2014 г./Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“

 • Мярка 1.2. Временно прекратяване на риболовни дейности

НАРЕДБА № 13 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. „ Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР

 • Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност

Наредба №5 от 03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”.

 • Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов

НАРЕДБА № 20 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4 “Дребномащабен крайбрежен риболов” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на ОПРСР /2007-2013/

 • Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота

НАРЕДБА № 12 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. “Социално-икономически компенсации за управлението на флота” по приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от ОПРСР

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

 • Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата

Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”

 

 • Мярка 2.2. Акваекологични мерки

Наредба № 9 от 5 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. „Акваекологични мерки“

 • Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя

НАРЕДБА № 11 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. “Мерки за опазване здравето на потребителя” по приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОПРСР

 • Мярка 2.4. Мерки, насочени към опазване здравето на животните

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАЙ 2010 Г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 2.4 „Мерки, насочени към опазване здравето на животните” по Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на ОПРСР

 • Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

НАРЕДБА № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на без-възмездна финансова помощ по мярка 2.5.„Риболов във вътрешни водоеми“ по Прио-ритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов въввътрешни водоеми, преработка и маркетингна продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор„Рибарство“ 2007 – 2013 г. на РепубликаБългария, финансирана от Европейския фондза рибарство на Европейския съюз

 • Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Наредба № 7 от 03.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

/07.02.2014 г./Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 7 от 3.05.2012 г. по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес

 • Мярка 3.1. Колективни дейности

НАРЕДБА № 11 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз

 • Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора

НАРЕДБА № 22 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2 “Мерки, предназначени за опазване на водната фауна и флора” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 от 2009 г.

 • Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

 • Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании

НАРЕДБА № 13 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.

 • Мярка 3.5. Пилотни проекти

НАРЕДБА № 16 от 4 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС за Програмен период 2007 – 2013 г.

 • Мярка 3.6. Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова

Наредба № 18 от 17 октомври 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области

 • Мярка 4.1 Развитие на рибарските области

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ

 • Мярка 5.1 “Техническа помощ”

Наредба № 30 ОТ 11 декември 2010 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по приоритетна ос № 5 “Техническа помощ” на ОПРСР /2007-2013/