Речник

Административни проверки Подозрение за измама
Административно съответствие Ползвател на помощта
Аквакултура
Прилежаща инфраструктура
Активен риболовен кораб
Приоритетна ос
Видове с добри пазарни перспективи Проект
Воден обект Проекти,свързани с производствена дейност
Водовземане Промоционална кампания
Допустими за финансиране разходи Пункт за продажба към ферма за производство на аквакултура
Дребномащабен крайбрежен риболов Рибарска област
Единица мярка за капацитет на кораба Рибарско пристанище
Закрита лодкостоянка Риболовен кораб
Измама Риболовна дейност
Икономическа жизнеспособност Риболовното усилие, изразено чрез рибните ресурси за риболовен кораб
Кандидат Свръхпроизвеждани и слабоексплоатирани видове
Междинно плащане Сектор
Микро-, малко и средно предприятие Сектор “Рибарство”
Мярка Селективност на риболовните уреди
Място за разтоварване на прясна риба или други водни организми Съпоставими оферти
Независими оферти Съществуващи обекти
Нередност
Традиционна аквакултура
Нови видове Управляващ орган
Обичайна практика Ферма или стопанство
Оперативна програма
Основен двигател (двигатели)
Оперативни разходи

Авансово плащане е плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи
Административни проверки са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006
•  Административно съответствие е съответствие с определени изисквания към документите, определени в наредбата, които включват спазване на срокове, окомплектованост на документите и др.
Аквакултура е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително
Активен риболовен кораб е риболовен кораб, вписан в Регистъра на риболовните кораби на Общността и предоставящ регулярно информация за уловите и разтоварените количества
Видове с добри пазарни перспективи са видове, за които средносрочните прогнози показват, че е вероятно пазарното търсене да надвиши предлагането
Воден обект е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи
Водовземане обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата
Допустими за финансиране разходи е общата сума от всички плащания за одобрените на ползвателя на помощта инвестиции
Дребномащабен крайбрежен риболов е риболовът, извършван от риболовни кораби с габаритна дължина под 12 м, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно посочените съгласно приложение № 3
Единица мярка за капацитет на кораба – VCU = дължина (м) х широчина (м) + 0,45 х мощността (kW
•  Закрита лодкостоянка е „Място за временно укритие на риболовни кораби” по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – част от акваторията на Черно море , където са създадени условия по естествен или изкуствен начин за временен престой на рибарски кораби в случай на лоши хидро-метеорологични условия или форсмажорни обстоятелства
•  Измама (по отношение на разходи) – всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати

Икономическа жизнеспособност е определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период
Кандидат е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ
Междинно плащане е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция
Микро-, малко и средно предприятие са такива предприятия по смисъла на ЗМСП

Мярка е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос
•  Място за разтоварване на прясна риба или други водни организми е участък , който включва акватория, територия и инфраструктура на брега на Черно море, където са създадени условия за риболовните кораби единствено да разтоварват уловите си, да ги разпределят по видове и да осъществяват първа продажба
Независими оферти са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото
б) съдружници
в) съвместно контролират пряко трето лице
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните
Нередност – всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход
Нови видове са видове, за които производството на аквакултури в Република България е слабо развито или не съществува и за които има благоприятни пазарни перспективи
Обичайна практика в сектора на аквакултурата са дейности, свързани с аквакултурата, които се извършват в съответствие със задължителното законодателство, отнасящо се до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда
Оперативна програма е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР
Основен двигател (двигатели) е двигателят/ите, записан/и в позволителното за плаване на риболовния кораб
Оперативни разходи са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите
•  Подозрение за измама е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се определи съществуването на определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, на основание на член К.3 от Договора за Европейския съюз
Ползвател на помощта е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на публична помощ
Прилежаща инфраструктура е техническата инфраструктура на фермата за аквакултура по смисъла на § 5, т. 31 от Закона за устройство на територията, както и други сгради и съоръжения на територията на фермата, свързани с обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително пътища, канали, водохранилища, водопроводна и канализационна инсталация, мостове, складове, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации – електричество, вода, гориво и районно осветление
Приоритетна ос е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели
Проект е заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
Проекти, свързани с производствена дейност са проекти, отнасящи се до производството по направление аквакултури
Промоционална кампания е обединена от обща цел съвкупност от дейности, които могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт от риболов и аквакултура, да улеснят предлагането му на пазара и да насърчат потреблението на продуктите от риболов и аквакултура
Плащане в натура е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ
Пункт за продажба към ферма за производство на аквакултура е обект за търговия с храни и суровини от животински продукти, одобрен от НВМС и получил удостоверение за регистрация съгласно Закона за храните
•  Рибарска област е област с морски или езерен бряг, или включващ изкуствени водоеми или речни устия, обхващащ значителен брой лица, заети в сектор рибарство
•  Рибарско пристанище е всяко пристанище, предназначено за домуване, или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и обслужване на пътници и поща по смисъла на чл. 116 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България /ЗМПВВППРБ/
Риболовен кораб е всеки кораб, съоръжен с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси;
Риболовна дейност за един кораб е продуктът от неговия капацитет и неговата активност, а за група кораби е сумата от риболовната активност общо за всички кораби от групата
Риболовното усилие, изразено чрез рибните ресурси за риболовен кораб се определя, като произведение на риболовния капацитет и риболовната активност
Свръхпроизвеждани и слабоексплоатирани видове се обявяват ежегодно със заповед на изпълнителния директор на ИАРА след извършване на съответните проучвания и анализи
Сектор е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка
Сектор “Рибарство” е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на рибни и аквакултурни продукти
•  Селективност на риболовните уреди е способността на риболовния метод да извършва риболов на определени водни организми, който метод позволява видовете, които не са цел на риболова, да не бъдат улавяни
•  Съпоставими оферти са оферти, които се сравняват на базата на:
а) цена
б) размер на авансово плащане
в) наличие на сервизно обслужване
г) срок на доставка
д) съответствие с технологичния проект
е) предвидено обучение на персонала
ж) гаранционен срок
•  Съществуващи обекти са действащи обекти за производство на риба и други водни организми, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите
•  Традиционна аквакултура са обичайни практики, които са свързани с екстензивно или полуинтензивно отглеждане на шаранови и пъстървови видове в естествени или изкуствени водоеми
Управляващ орган е орган, който изготвя и осигурява ефективно и добро управление при прилагането на Оперативна програма за развитие в сектор “Рибарство”
•  Ферма или стопанство е предприятие за производство и отглеждане на риба или други водни организми