Бенефициенти

Бенефициент - частна или публична институция, организация или предприятие, отговорни за инициирането или за инициирането и изпълнението на проекти. В рамките на схемите за помощ по чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават държавна помощ.

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот

Бенефициенти: Юридически лица, еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова, асоциации на рибари и собственици на риболовни кораби.

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Бенефициенти: Физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, асоциации и организации на производителите, собственици на аквакултурни ферми.

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес

Бенефициенти: Публични и публично – частни организации, научни организации; собственици на пристанища, общини и държавни институции, асоциации и организации на производителите.

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области:

Бенефициенти : Рибарски групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 ще се прилагат ограничения на дейностите на крайните бенефициенти, избрани от рибарските групи.

Приоритетна ос 5 – Техническа помощ:

Бенефициенти: Всички държавни структури, въвлечени в изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /2007 – 2013/ г.

»Важни съобщения

»Указания към бенефициентите по ОПРСР

»Списък на бенефициентите и одобрените проекти по ОПРСР

»Информация за финансовото изпълнение на ОПРСР

»Критерии за избор на проекта

»Насоки за кандидатстване

»Полезни документи