Полезни документи

В изпълнение на изискванията за защита на финасовите интересите на Европейските общности всеки ползвател на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” трябва задължително да попълни и подпише към датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Декларация за нередност.

Примерна табела във връзка с  прилагане на мерките за информация и популяризиране сред широката общественост

Указание относно понятието “Независими оферти” към Допълнителните разпоредби на наредбите по мерките от ОПРСР

 

КЛ договаряне без обявление по реда на ЗОП

КЛ договаряне с обявление по реда на ЗОП

КЛ ограничена процедура по реда на ЗОП

КЛ открита процедура по реда на ЗОП

КЛ публична покана по реда на ЗОП