УО – структура и контакти

За контакти:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Дирекция „Структурни фондове по рибарство” – Управляващ орган на ОПРСР /2007-2013/

София 1606, бул. Христо Ботев № 17, ет. 4
oprsr@iara.government.bg

 

Към отдел „Подбор на проекти, договаряне и администриране на нередности” има назначени експерти в следните териориални структури на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури:

гр. София, 1606, бул. „Христо Ботев” № 17
мл. експерт Стоянка Душева – 0885/618196 e-mail: stoyanka.dusheva@iara.government.bg