Не на корупцията

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава.

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.

Определението за нередности и измами можете да намерите тук

В изпълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2003 г., посл. изм. и доп. бр. 39 от 26.05.2009 г.) в Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ е определен служител, отговорен за борбата с измамите и нередностите.

Изпратените от Вас сигнали за нередности по оперативната програма ще бъдат разгледани съгласно специално разписана за това процедура.
Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности.

При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ или цялостното управление на Оперативната програма.

Форма за подаване на сигнали

  1. (валиден email)