Приоритетна ОС 4

Основни цели на ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”:

  • Устойчивото развитие на рибарските области и подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълнението на политиките на Общата политика по рибарство на ЕС
  • Предвижда се създаването на 4 Рибарски групи в рибарски области с ниска гъстота на населението, западащи рибарски дейности или малки рибарски общности
  • Ще се преструктурират и пренасочат икономическите дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
  • Ще се разнообразят дейностите чрез насърчаване на допълнителна заетост на рибарите посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”
  • Ще се подкрепят малки рибарски производства и инфраструктура свързана с туризъм и услуги в подкрепа на малки рибарски общности и др.

Реализирането на целите на ос 4 ще бъде възможо с изпълнението на следните мерки:

  • Финансова подкрепа за прилагането на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи
  • Помощ за осъществяването на съвместни дейности

Бенефициентипо тази приоритетна ос могат да бъдат Рибарски групи, избрани съгласно процедурата за конкурентен подбор. Съгласно Член 44 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 ще се прилагат ограничения на дейностите на крайните бенефициенти, избрани от рибарските групи. Групите ще бъдат разположени в рибарски области по бреговата ивица на Черно море, по крайбрежието на река Дунав и във вътрешността на страната, с висока концентрация на дейности, свързани с производството на аквакултури.

По приритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” общия размер на публичните разходи е 16001941,6 €, от които 12001456,2 € Финансиране от Европейския фонд по рибарство и 4000485,40 € национално съфинансиране.

Изпълнението на мерките по Приоритетна ос № 4 ще бъде ефективно в мисията си да оптимизира значимостта на крайбрежните зони за риболов в участието им в Общата политика по рибарство на ЕС. Мерките за устойчиво развитие на крайбрежните зони за риболов имат за цел да увеличат конкурентноспособността на отрасъла чрез преструктуриране и разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на съществуващата инфраструктура, създаване, модернизиране и разширяване възможностите за риболовен туризъм. Осъществяването на мерките по този приоритет се очаква да създаде благоприятни условия за развитие на допълнителна заетост.

Риболовът е една от основните дейности за жителите на черноморските крайбрежни райони и на районите по поречието на река Дунав, както и по отношение на някои вътрешни области с висока концентрация на аквакултурни дейности. Има наличие на изключителни природни ресурси, както и историческо наследство по поречието на река Дунав и по Черноморското крайбрежие. Древни крепости, римски селища, както и градове под егидата на ЮНЕСКО предлагат много възможности за развитието на туристически дейности, които могат да увеличат заетостта и да подобрят качеството на живот в тези рибарски области. Други форми на туризъм, предлагащи добър потенциал за развитие са наблюдение на птици, научен, исторически и културен туризъм. Добавянето на стойност към предлаганите местни продукти може да бъде друг източник на нови възможности. Любителският риболов е друга дейност, която представлява възможност за развитие в тези области.

/23.01.2013 г./Указания от Управляващия орган (УО) към кандидатите по ОПРСР относно  допустими дейности и кандидати по местните стратегии за развитие на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), които са предвидили финансиране на туристически дейности, атракции и услуги.

NEW!!! НАСОКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО (2007-2013)

Карта на потенциалните области за формиране на Рибарски групи
Презентация на ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”

Презентации от проведената на 1 октомври 2009 г. работна среща, свързана с подготовката за стартирането на ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”:

Времеви график и разясняване на процедурите за прилагане на мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”

Информационна кампания “Road Tour” /Feedback/ – Джон Грийв

Териториално разпределение, партньорство, стратегия /Territory, Partnership, Strategy/ – Жан-Пиер Веркрус

Опитът на България в партньорство за местно развитие – добри практики и ползи – Таня Шумкова

Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес

Втора Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес

Трета покана за прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР


Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство

Заповед № РД – 765 от 15 юни 2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за стартиране дейността на Националната рибарска мрежа по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/

Местните инициативни рибарски групи в България

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОЦЕСЪТ НА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСТНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ:

HOW TO BUILD EFFECTIVE PARTNERSHIPS

Territorial Development Strategy: Key Features

Good strategy criteria

Good strategy process

Leader strategy Moray

Strategy northumberland

Northumberland deliveryplan 2009

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ