МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“

МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“ – Проектните предложения се подават в гр. Бяла 9101, община Бяла, област Варна, ул. Андрей Премянов №12 В, тел.: 05143 2093 / мобил: 0888 24 24 47 Работно време: от 8:30 до 17:00 часа. Период за приемане на проекти: от 07.02.2014 г. до 30.06.2014 г. по мерки: 1.1; 1.2; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3

http://www.flag-byala.org/

МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКА ОБЛАСТ  БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН

1. ОС 1 Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на сектор Рибарство:

- Мярка BG MIRG B-DCH-A/1-1.1 Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството и аквакултури

- Мярка BG MIRG B-DCH-A/1-1.2 Поддържане на сектор „Рибарство“ чрез развитие на маркетинг, реклама, иновации и капацитет

2. ОС 2 Опазване на околната среда, устойчиво използване на рибните и природните ресурси, съхраняване и развиване на националното природно, архитектурно и културно наследство:

- Мярка BG MIRG B-DCH-A/2-2.1 Защита на околната среда в рибарските райони с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство

Мярка BG MIRG B-DCH-A/2-2.2 Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките рибарски общности

3. ОС 3 Повишаване конкурентоспособността на рибарската област, чрез създаване на капацитет, насърчаване на предприемчивост, създаване на алтернативи за заетост на населението в региона и развитие на туризма:

- Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.1 Разнообразяване, развиване и подкрепа на дейности алтернативни на рибарството, по-специално туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на допълнителна заетост и работни места извън сектор „Рибарство“

Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.2 Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие

Мярка BG MIRG B-DCH-A/3-3.3 Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции, подкрепа на предприемчивостта, гарантиране на качеството и популяризация на региона за инвестиции и туризъм