МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле”

МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле” – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ с адрес: гр. Тутракан, ул. “Александър Стамболийски” 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа до 30.06.2014г. по всички мерки от МСР.

http://gts-flag.org/

МЕСТНА СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ – Април  2014

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Приоритетна ос I. Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор – Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура“

2. Приоритетна ос I. Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор – Мярка 1.2. „Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи“

3. Приоритетна ос II. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите –

-  Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1

-  Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 2

4. Приоритетна ос III. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности

- Мярка: 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство” – Компонент 1

- Мярка: 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство” – Компонент 2

5. Приоритетна ос III. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности – Мярка 3.2.: „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”

————————————————————————————-

МЕСТНА СТРАТЕГИЯ  ЗА РАЗВИТИЕ – Ноември 2013

Заявление за кандидатстване

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Приоритетна ос I. Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор – Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура“

2. Приоритетна ос I. Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор – Мярка 1.2. „Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи“

3. Приоритетна ос II. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите – Мярка 2.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1

4. Приоритетна ос III. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности – Мярка: 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство” – Компонент 1

5. Приоритетна ос III. Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности – Мярка 3.2.: „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”