Подмярка 4.1.А. Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи

На 15 октомври 2009 г. стартира прилагането на подмярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи” по приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР /2007-2013/.

Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи:

Тази помощ ще бъде достъпна само за рибарските групи, избрани чрез процедура по конкурентен подбор.

Ще се подпомагат два вида дейности:

  • Организирането и функционирането на рибарските групи;
  • Дейности за местно развитие, представени от местни жители или предприети от самите групи. Групата ще бъде отговорна за избора от дейности, които ще се подпомагат.

    ВАЖНО!:

Заповед № РД-1047 от 2 декември 2010 г.

Покана за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

/23.01.2013 г./Указания от Управляващия орган (УО) към кандидатите по ОПРСР относно  допустими дейности и кандидати по местните стратегии за развитие на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ), които са предвидили финансиране на туристически дейности, атракции и услуги.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР

Презентации от проведената на 1 октомври 2009 г. работна среща, свързана с подготовката за стартирането на ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области”:

Времеви график и разясняване на процедурите за прилагане на мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”

Информационна кампания “Road Tour” /Feedback/ – Джон Грийв

Териториално разпределение, партньорство, стратегия /Territory, Partnership, Strategy/ – Жан-Пиер Веркрус

Опитът на България в партньорство за местно развитие – добри практики и ползи – Таня Шумкова

 

Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес

Втора Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес

Трета покана за прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР

Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство

Заповед № РД – 765 от 15 юни 2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за стартиране дейността на Националната рибарска мрежа по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/

Местните инициативни рибарски групи в България

Контакти на Местните инициативни рибарски групи в България

Ръководство за стартиране дейността на МИРГ в България

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОЦЕСЪТ НА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСТНИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ:

HOW TO BUILD EFFECTIVE PARTNERSHIPS

Territorial Development Strategy: Key Features

Good strategy criteria

Good strategy process

Leader strategy Moray

Strategy northumberland

Northumberland deliveryplan 2009

http://www.farnet.eu/

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

NEW:
Заповед № РД-209 от 24 март 2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за признаване на Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ по приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР /2007-2013/.

NEW:
Покана за прием на Декларация за изразяване на интерес

Декларация за изразяване на интерес за  изграждане на потенциална рибарска

NEW:

Заповед № РД-400 от 9 юни 2011 г. за стартиране на етапа на изграждане на капацитет на потенциалната МИРГ Бяла-Аврен-Долни Чифлик

NEW:
Заповед № РД -590 от 12 септември 2011 г. за приключване на етапа на изграждане на капацитет на потенциалната МИРГ Бяла-Аврен-Долни Чифлик

NEW:
Покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи

 

NEW:
Одобрени стратегии за местно развитие на МИРГ: