Национална рибарска мрежа

Заповед № РД – 765 от 15 юни 2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за стартиране дейността на Националната рибарска мрежа по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/

Контакти на Националната рибарска мрежа:
1606 София, бул. Христо Ботев № 17

Националната рибарска мрежа (НРМ) в България е структура, създадена  в рамките на Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

НРМ е създадена със Заповед №-РД-765/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА. Посредством НРМ Управляващият орган на ОПРСР ще подпомага Местните инициативни рибарски групи по Приоритетна ос №4 от Оперативната програма ефективно да допринасят за устойчивото развитие на своите рибарски области. Сътрудничеството между УО и МИРГ изцяло ще се основава на принципа на партньорство, в основата на който е залегнал общият интерес да се подобри качеството на живот в избраните рибарски области и да се подпомогне срещащия все-повече предизвикателства сектор „Рибарство” в България.
Дейността на НРМ обхваща:

 1. Анализ, осигуряване и разпространяване на информация за добри практики, опит и знания, приложими в Република България, по различни дейности/мерки, съдържащи се в ОПРСР.
 2. Поддържане на взаимни връзки между МИРГ в Република България, както и връзки между български МИРГ и такива от другите страни-членки на ЕС (в т.ч. организиране на срещи и конференции между групите, както в Република България, така и между български МИРГ и такива в ЕС, за обмен на опит и практики) и стимулиране на създаването на съвместни проекти между групите на ниво междурегионално и международно сътрудничество, съгласно мярка 4.1. Б „Помощ за осъществяване на съвместни дейности” по Приоритетна ос № 4 от ОПРСР.
 3. Изграждане на база данни, необходима за местните стратегии за развитие и за тяхното последващо наблюдение и контрол от ИАРА.
 4. Създаване и поддържане база данни с координатите на всички МИРГ на територията на страната – адреси, телефони, електронна поща и уеб страници на групите.
 5. Взаимодействие с  ФАР-НЕТ „Европейска Общностна мрежа на Местните инициативни рибарски групи”.
 6. Предоставяне на ФАР-НЕТ „Европейска Общностна мрежа на Местните инициативни рибарски групи” цялата налична информация по дейностите, изпълнявани от отделните МИРГ на територията на Република България и постигнатите от тях резултати.
 7. Други дейности, определени от ИАРА и възникнали вследствие допълнителни нужди на потенциалните МИРГ в процеса на работа на МИРГ.
  Местните инициативни рибарски групи в България

  Контакти на Местните инициативни рибарски групи в България

  Ръководство за стартиране дейността на МИРГ в България
  Примери на проекти по Приоритетна ос 4Териториален подход към развитието на рибарските райони в ЕС

  Съвместна работа за рибарските райони в ЕС

  ВАЖНО!:

  Заповед № РД-1047 от 2 декември 2010 г.

  Покана за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие

  NEW:
  Заповед № РД-209 от 24 март 2011 г. на Изпълнителния директор на ИАРА за признаване на Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/ по приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР /2007-2013/.

  NEW:
  Покана за прием на Декларация за изразяване на интерес

  Декларация за изразяване на интерес за  изграждане на потенциална рибарска група

   

  NEW:

  Заповед № РД-400 от 9 юни 2011 г. за стартиране на етапа на изграждане на капацитет на потенциалната МИРГ Бяла-Аврен-Долни Чифлик

  NEW:
  Покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи