Подмярка 4.1.Б. Помощ за осъществяването на съвместни дейности

Помощ за осъществяването на съвместни дейности:

Рибарски групи могат да търсят подкрепа за предприетите от тях дейности, в сътрудничество с друга рибарска група, която се подпомага по линия на Приоритетна ос 4 на Европейския фонд по рибарство. Тези проекти за сътрудничество могат да се започнат с една или повече други български рибарски групи или с една или повече групи от друга страна-членка на Европейския съюз. Предприемането на такива проекти за сътрудничество не е задължение на групите. Това следва да бъде реализирано известно време след като стратегията е вече утвърдена на местно ниво и когато е налице нужда от коопериране.

 

Път на проекта

Критерии за избор на проекти по ОПРСР