Обучителен семинар “Практически подходи за работата на МИРГ”

“Практически подходи за работата на МИРГ” – презентации:

Устойчиво развитие на рибарските области – ЕФР, приоритетна ос 4
Извършване на промяна – 8 стъпки на Котър
Осъществяване на партньорства
Функциониране като ефективен екип
Управление на групите и персонал
Разработване на проект и вземане на решение

Разработване на стратегия с участие

Разработване на стратегията: съдържание
Стратегията на Баск-Ланде
Напредък при изпълнението на ос 4 в България
Критерии за оценка на местната стратегия за развитие и допустимост на разходите – част 1
Критерии за оценка на местната стратегия за развитие и допустимост на разходите – част 2

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – МИРГ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – УО