МИРГ “Приморско – Созопол – Царево”

МИРГ “Приморско – Созопол – Царево” – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в гр. Приморско, ул. “Ропотамо”, № 50, ет. 2 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от понеделник до петък до 30.06.2014 г.

http://www.flag-pst.org/

С Т РАТ Е Г И Я З А РАЗ В И Т И Е н а “Ме с т н а и н и ц и а т и в н а р и б а р с к а г р у п а П р и м о р с к о — С о з о п о л — Ц а р е в о ” з а п е р и о д а 2011 – 2013 г о д .

Заявление за кандидатстване

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5