Информация за финансовото изпълнение на ОПРСР

Финансово изпълнение на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013)

Индикативна годишна работна програма за 2015 г. на дирекция “Европейски фонд за рибарство”

Индикативна годишна работна програма за 2015 г. – Програма за морско дело и рибарство