Обществени поръчки – профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВА БРОЯ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” (ОПРСР) 2007-2013 Г.

Заповед

Публична покана

Документация

Образци

Проект на Договор

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ И СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ – НАЕМАНЕ НА ЮРИСТИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКИ НА ХАРТИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПЕЧАТАЩИ И КОПИРНИ УСТРОЙСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО“

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА”

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТ – ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА „МОРСКО ДЕЛО И РИБАСТВО“ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020“

Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и излъчване на 3-минутна рубрика по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР)”

Решение

Обявление

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5, 6, 7 и 8

Приложение 9 и 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18 и 19

Решение № РД-658 от 03.07.2014 г.

Въпрос и отговор 1

Въпрос и отговор 2

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Подготовка и провеждане на заседания, срещи и други мероприятия, свързани с разработването и обсъждането на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. по проект по мярка 5.1. „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013) с УНП: BG0713EFF-516-220457 и наименование „Подготовка и провеждане на заседания, срещи и други мероприятия, свързани с разработването и обсъждането на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.“