Важни съобщения

1.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с приключването на приема на проектни предложения на 17.05.2013 г. по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”, съгласно т. 2 от Заповед № – 874 от 26.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА, Ви информираме, че в едномесечния период на прием са приети 62 броя проектни предложения с обща стойност на инвестицията в размер на 182 736 999.98 лв. и заявена от кандидатите безвъзмездна финансова помощ в размер на 109 524 583.64 лв.

Приемът на проектни предложения бе обявен с финансов ресурс в размер на  7 877 004. 83 лв.  съгласно РМС № 167/08.03.2013 г., включващ  остатъчния бюджет от максималния размер на договорената безвъзмездна финансова помощ над бюджета и финансов ресурс, който ще бъде прехвърлен от другите оси след промяна и одобрение на финансовия план по ОПРСР /2007-2013 г./ до 31.12.2013 г.

Считано от 17.05.2013 г. е приключил приема на проектни предложения по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” съгласно т. 2  от Заповед № РД – 875 от 26.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИАРА. В едномесечния период на прием са приети 10 броя проектни предложения с обща стойност на инвестицията в размер на 37 974 595.44 лв. и заявена от кандидатите безвъзмездна финансова помощ в размер на 21 096 747.16 лв.

Приемът на проектни предложения бе обявен с финансов ресурс в размер на  1 834 010.42 лв.,  включващ  остатъчния бюджет от максималния размер на договорената безвъзмездна финансова помощ над бюджета съгласно РМС № 167/08.03.2013 г. и  фанансов ресурс, който ще бъде прехвърлен от другите оси след промяна и одобрение на финансовия план по ОПРСР /2007-2013 г./ до 31.12.2013 г.

С настоящото Ви информираме, че постъпилите проектни предложения по двете мерки, ще се разгледат и оценят след извършване на административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване, извършване на  проверка на място и на база на съответствието им с целите, дейностите и изискванията на Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата съответно Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.

След приключване на административните проверки постъпилите проектни предложения ще се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР и ще се одобряват в низходящ ред съобразно получените точки в рамките на свободния бюджет по реда на чл. 26 от Наредба № 6 от 3.05.2012 г. по мярка 2.1., респективно по реда на чл. 27 от Наредба № 7 от 3.05.2012 г. по мярка 2.6. Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проектни предложения ще се сключват до 31.12.2013 г.

2. Промяна на Наредба № 13/21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. “Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности” по Приоритетна ос № 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007 – 2013)

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН уведомява, че прекратява процедурата по промяна на Наредба № 13/21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. “Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности”, поради липса на предложения от страна на бенефициенти, браншови организации, асоциации на производители и други заинтересовани страни.