Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки

Със Заповед № РД-1029/ 30.04.2013г. на изпълнителния директор на ИАРА е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.3 “Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.

ЦЕЛИ НА МЯРКАТА:

1. Подобряване сигурността и безопасността на пристанищата и качеството на  предлаганите пристанищни услуги;

2. Подобряване на условията за разтоварване и съхраняване на уловите;

3. Подобряване безопасността на рибарите чрез изграждането на покрити лодкостоянки.

ДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

1.Сектор 01: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища;

2.Сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизацията на съществуващи кейови места за разтоварване;

3.Сектор 03: Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити

лодкостоянки.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон

или Закона за кооперациите;

2. Общини и държавни учреждения;

3. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число и признати браншови организации в областта на рибарството и/или признати организации на производителите на риба и други водни организми в сектор „Рибарство“;

4. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон с над 50 на сто държавно

участие.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

1. Разходи за строително-монтажни работи;

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/ съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

3. Специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;

4. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпъл-

нение на проекта;

5. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване

и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;

6. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;

8. Специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с морската

дейност на пристанището, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на пристанището, плаващи подемни устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната среда, и други подобни, съгласно добрите риболовни практики, възприети от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов лизинг;

9. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опаз-

ване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати

стандарти;

10. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

а) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и

проследяемостта на продуктите;

б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

в) съоръжения за сигурност и контрол;

г) дейности за повишаване степента на

безопасност на пристанищните съоръжения;

11. Разходи, свързани с приемане и обра-

ботване на отпадъци:

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити

чрез финансов лизинг;

б) пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на

околната среда, включително придобити чрез

финансов лизинг.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 80 на сто за бенефициенти по чл. 10, т. 1 и до 100 на сто за останалите бенефициенти от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва

да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен

период за един кандидат по дадената мярка е, както следва:

1. за сектор 01 – левовата равностойност на 5 000 000 евро;

2. за сектор 02 – левовата равностойност на 1 000 000 евро;

3. за сектор 03 – левовата равностойност на 1 000 000 евро.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.

Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора

по чл. 25, ал. 2 или от датата на сключване на анекс в случаите по чл. 27, ал. 8, когато

е приложимо.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

НАРЕДБА № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

Указания относно кандидатите по ОПРСР, които кандидатстват по инвестиционни мерки

Критерии за избор на проекти по ОПРСР