Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „Методика за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)“ , обнародвани в „Държавен вестник“ – Брой 38, 24.4.2020 г. (Извадка от Неофициален раздел бр. 38 от 24.04.2020 г. на ДВ)