Приключи етапът на изграждане на капацитет на потенциалните МИРГ по ОПРСР

София, 2 декември 2010 г. - Със Заповед № РД-1047 от 2 декември 2010 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, приключи етапът на изграждане на капацитет на потенциалните Местни инициативни групи  (МИРГ) по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури обявява покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие, чиито Декларации за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство са одобрени от УО на ОПРСР.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Европейски фонд за рибарство”.
Крайният срок за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи и местни стратегии за развитие е 22 декември 2010 г.
Наредба № 15 от 21 май 2010 г. и пълният комплект от документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на ОПРСР:  http://www.oprsr.government.bg.

Заповед № РД-1047 от 2 декември 2010 г.

Покана за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие