УО на ОПРСР прие доклад на изпълнителя на проект по мярка 5.1 от ОПРСР с наименование „Изследване за установяване на нивото на замърсяване на река Дунав с тежки метали и с органични продукти ”– Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ), София. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, съфинансирана от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз – инвестиране в устойчиво рибарство.

По проекта се извърши научно изследване за установяване на замърсяването на р. Дунав с тежки метали, биогенни и др. органични замърсители; анализ на физико-химични и микробиологични показатели; ихтиологични изследвания; биологични показатели за качество и определяне на екологичния потенциал на 16-те района на изследването. Екологичният потенциал на р. Дунав е оценен като „Умерен“ до „Много добър“.

Докладът съдържа препоръки за дългосрочно подобряване на състоянието на рибните популации в р. Дунав, включващи:

  • мерки за подобряване качеството на водата и екологичния потенциал на реката (описание на дейности и потенциален изпълнител);
  • мерки за опазване и поддържане на популациите на видове риба, обекти за риболов (описание на дейности и потенциален изпълнител).

Докладът е публикуван в раздел „За нас“, секция „Публикации“.