Два проекта на стойност 121 196 лв. по Местната стратегия за развитие на МИРГ „Батак – Девин – Доспат” ще бъдат финансирани със средства от Оперативна пограма „Рибарство”

София, 12 септември 2012 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, (ИАРА),  Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Батак – Девин – Доспат и бенефициенти подписаха два тристранни договора по проекти, свързани с изпълнението на мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Едното проектно предложение е за популяризиране на туристическа дестинация МИРГ „Високи Западни Родопи” – Батак – Девин – Доспат и подпомагане на устойчивото развитие на рибарските области с бенефициент Община Батак.

Обща стойност и одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта е 65 156 лв. Срокът за реализацията му е дванадесет месеца.

Основните дейности свързани с изпълнението на проекта са насочени към организиране и провеждане на две фестивални събития на териоторията на к.к. „Язовир Батак”, целта на които е да се покаже възможностите за използване на уникалните природни дадености  на територията на рибарската област като цялостна туристическа дестинация с чисти язовири, организиране на риболов и други преживявания в близост до природата.

На събитията ще се популяризират потенциала на областта за любителски риболов, кулинарен рибен туризъм и културен туризъм. Освен участници в събитията, туристите ще се превърнат и в потребители при промотирането на рибни продукти по време на фестивалите.

Очакваните резултати след реализирането на проекта са повишена разпознаваемост на туристическата дестинация, по голямо разнообразие на предлаганата традиционна и специфична рибна кухня, повишени приходи от рибарство и аквакултура, увеличен туристопоток в рибарската област с 10 % през зимния сезон  и с поне 15 % през летния, принадена стойност в посока развиване на рибарската област, като атрактивна дестинация, съхранена природна среда, повишено разбиране за нуждата от опазване на природното и културно наследство, повишен имидж на рибарската област и др.

Вторият проект е за проучване и развитие на туристическия, рибен пазар и разработка на информационна система на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Форум за регионални стратегии „Балкани”. Общата стойност и одобрена безвъзмездна финансова помощ на проекта е 56 040 лв. Срокът на реализацията му е осем месеца.

Основната цел на проекта е развитие на конкурентноспособността на рибарската област, включваща общините Доспат, Девин и Батак чрез осъществяване на маркетингова и комуникационна кампания за промоция на продуктите от региона. Ще се стимулира предлагането и търсенето на риба и рибни продукти. Ще се създаде възможност за практикуване на любителски риболов и рибен туризъм, предвид наличните ресурси, капацитет и традиции в региона. Изграждането на информационна система ще обезпечи необходимостта от интегриране на продуктите и услугите, както и постигане на общи стандартии.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са свързани с повишение на броя и качеството на предлаганите продукти, повишение на потребителската култура и подобрение на здравния профил на потребителите, увеличена консумация на риба и рибни продукти, повишен туристопоток, развитие на регионалния пазар, повишение на стокооборота и печалбата, разкриване на нови пазарни ниши, по информирани потребители и др.