Стартира приемът на заявления за кандидатстване по две нови мерки от ОП “Рибарство”

Днес, 24 юни 2010 г. Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев, издаде заповеди за стартиране на приема на заявления за кандидатстване по две нови мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”: Мярка 3.1 “Колективни дейности” и Мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.

Мярка 3.1 “Колективни дейности” е с общ бюджет  от 2.6 млн. лв. и ще се подпомагат инвестиции, допринасящи за постигане на една или повече от целите на мярката:

 • Допринасят устойчиво за по-доброто управление или опазване на ресурсите
 • Насърчават използването на селективни методи или уреди за риболов и допринасят за намаляване на прилова
 • До отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно с цел да се противодейства на т. нар. призрачен (нелегален) риболов
 • Водят до подобряване на работните условия и безопасността
 • Допринасят за прозрачност на пазарите на рибни продукти и продукти на аквакултурата, включително и за възможността за проследяване
 • Подобряват качеството и безопасността на храните
 • Развиват, преструктурират или подобряват обектите за производство на аквакултура
 • Инвестиции в оборудване за производство, преработка или пласмент и в инфраструктура, включително и по отношение третирането на отпадъци
 • Усъвършенстване на професионалните умения или разработване на нови методи и средства за обучение
 • Насърчаване партньорството между учените и заетите в сектор “Рибарство”
 • Допринасят за работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между организациите с цел създаване на равни възможности за мъжете и жените и за останалите участници в сектора
 • Допринасят за целите на дребномащабния крайбрежен риболов
 • Подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони, по-специално чрез изготвяне на местни планове за управление, одобрени от министъра на земеделието и храните
 • Създаване на организации на производителите, признати съгласно Регламент на Съвета на ЕС № 104/2000 г. за общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултура, тяхното преструктуриране и изпълнението на техните планове за подобряване на качеството (ОВ, 21.1.2000, L 17)
 • Извършване на проучвания, свързани с насърчаване на партньорството в сектор “Рибарство” с трети страни.

Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в следните сектори:
Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”
Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство”
Сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите
Сектор 04: Провеждане на обучения или развитие на нови методи и средства за обучение.
Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор “Рибарство”
Сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор “Рибарство”
Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос  2 от ОПРСР.

По мярка 3.1 „Колективни дейности” могат да кандидатстват:

Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Организации на производители на риба и други водни организми в сектор “Рибарство”
Браншови организации в сектор “Рибарство”
Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
Научни и учебни организации
Организатори на пазари на производителите.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % от Държавния бюджет на Република България.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата равностойност на 350 000 евро.
Намаляване на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ се допуска, когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи, одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти в условията на ограничен бюджет, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро.

Мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” е с общ бюджет  от 5.7 млн. лв. и ще се подпомагат инвестиции, допринасящи за постигане на една или повече от целите на мярката:

 • Промоция на продукти от риболов и аквакултура
 • Повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура
 • Развиване на нови пазари и нови пазарни ниши за продуктите от риболов и аквакултура
 • Прилагане на политика за повишаване на качеството и стойността на продуктите от риболов.

Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в следните сектори:
Сектор 01. Промоционални кампании:

 • дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и аквакултура
 • дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор “Рибарство”
 • дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи околната среда
 • дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 г.

Сектор 02. Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура
Сектор 03. Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени методи
Сектор 04. Извършване на пазарни проучвания
Сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес.

По мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” могат да кандидатстват:
Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
Централни, териториални органи на изпълнителната власт и общини
Организатори на пазари на производителите
Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % от Държавния бюджет на Република България.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.
Всяка печалба, получена по време на изпълнение на проект, се приспада от нивото на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проект.

Заповед № РД – 791 от 24 юни 2010 г.

Заповед № РД – 792 от 24 юни 2010 г.