Премии за лица, които развъждат и отглеждат аквакултури по мярка 2.2 от ОП „Рибарство”

София, 25 февруари 2011 г. - Със заповед № РД-134/24.02.2011 г. на изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.2. „Акваекологични мерки” от Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007 – 2013 г.

По тази мярка ще се подпомагат проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултура, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите.

Дейностите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, свързани с:

  • подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда
  • подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността
  • стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя под формата на премии на лица, които развъждат и отглеждат аквакултури. Премията се изчислява на база един или повече от следните критерии:

  • загуба на доход във връзка с прилагането на акваекологични мерки
  • допълнителен разход, който е резултат от прилагането на акваекологични методи, надхвърлящи добрата производствена практика в аквакултурата.

Кандидатите трябва да са еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори:

Сектор 01 – Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури:

дейност 1: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за аквакултури

дейност 2: осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено аквакултурното стопанство

дейност 3: опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата

Сектор 02 – Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране

Сектор 03 – Производство на биологична аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.

Общият бюджет по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” е на стойност 5 633 474 лв.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100 на сто от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представен акваекологичен план, а премиите за проекти по сектор 2 и сектор 3 се предоставят еднократно за целия програмен период.

Повече информация за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 „Акваекологични мерки” –  в Наредба № 14 от 21 май 2010 г.

Заповед № РД – 134 от 24 февруари 2011 г.

Наредба № 14 от 21 май 2010 г.
Наредба за изменение на Наредба № 14 от 21.05.2010 г., в сила от 8 февруари 2011 г.