Седмо заседание на Комитета за наблюдение на ОП “Рибарство”

София, 1 юни 2011 г. – “Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” през последната година показа добър напредък, даже може да се определи, че 2010 г. е преломна година за Програмата”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство /2007-2013 г./. “Трябва са се отбележи, че най-важното за изпълнението на ОП “Рибарство” през 2010 г. е, че се предприеха необходимите действия – административни, законови и управленски, за да може да се навакса забавянето и да започне реалното прилагане на програмата.”, уточни още зам.-министър Димитров.

На заседанието на Комитета за наблюдение присъства г-н Стефанос Самарас началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” на Европейската комисия.

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма за 2010 г.   Към края на декември 2010 г. общият брой регистрирани проекти е 122. Общият брой подписани договори / одобрени проекти е  44, а общият брой на изплатените проекти е 19.

Общо договорираните средства за периода са  9 509 437 евро (8,91 %), а общо изплатените средства:  3 859 031 евро (3,61%).

За сравнение в края на 2009 г. общият брой подписани договори /одобрени проекти/ е 26. Общо договорираните средства са били 3,34 %, а общо изплатените средства едва 0,19%.

На база данните може да се направи извода, че има два пъти увеличаване на броя регистрирани проекти само за една година. За 2010 г. броят на сключените договори е еднакъв с общия брой на договорите, сключени в периода 2007-2009 г., т.е. 25. Отбелязва се и четирикратен ръст при проектите с окончателно плащане – 18 към края на 2010 г. към  4 за 2009 г.

През 2010 г. са завършени и първите 3 инвестиционни проекта по Оперативната програма.

За отбелязване е и трикратен ръст при процента разплащане и договориране на средства:

Договориране: 2009 – 3,34%     2010 – 8,91%

Разплащане:     2009 -  0,19%     2010 – 3,61%

Към момента /1 юни 2011 г./ ОП “Рибарство” също бележи напредък. За прием на проекти са отворени 15 мерки от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/ в сравнение в края на 2009 г. когато са били отворени само 5 мерки. Общият брой регистрирани проекти по програмата са 140. Подписаните договори/одобрени проекти/ за периода е 48, като 23 проекта са изплатени. Общо договорираните средства са за над 21 млн. евро или 20,17 % , а общо изплатените средства са за над 4,5 млн. евро или 4,8 %.

Членовете на комитета приеха годишния доклад за изпълнение на ОПРСР за 2010 г., както и предложението на зам.-министър Димитров, който е и председател на комитета,  в следващия годишен доклад по изпълнението на Оперативната програма да се отбележат действията за управление на риска на програмата за бъдещ период.

Стефанос Самарас,  сподели напредъка на програмата спрямо предходната 2009 г.  Той отбеляза като положителни стъпки одобрението и сертифицирането на Местните инициативни рибарски групи, подписването на споразумение с Националния гаранционен фонд /НГФ/ за облекчаване финансирането на проекти по ОП “Рибарство” и отварянето на нови мерки, но уточни че този напредък не е достатъчен и е необходима още работа, за да се ускори усвояването на средства.

Бяха приети решения за облекчаване на административни процедури, чрез преглед и промяна на законовата и подзаконовата нормативна база за прилагане на ОПРСР. През следващите три месеца ще се предприемат действия за интензивни консултации за потенциалните бенефициенти по програмата.