Временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“

Със Заповед № РД – 1117 от 17 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на ОПРСР /2007-2013/.