МИРГ Шабла – Каварна – Балчик подписа договор с ИАРА за 7 млн. лв. по ОП „Рибарство”

София, 13 април 2011 г. – Вторият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство” бе подписан днес между ИАРА и Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик.
Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. е 7 040 988 лв.
В местното публично-частно партньорство учредидели са общо 40 физически и юридически лица, представители на публичния и частния сектор.

Глобалната цел на местната стратегия за развитие е към 2015 година качеството на живот в рибарска област Шабла-Каварна-Балчик да се подобри, да бъдат запазени съществуващите и създадени нови устойчиви работни места за 120 човека. Ще бъдат въведени 10 иновативни практики – услуги, продукти или процеси, 100 души ще придобият знания и професионални умения.

За реализация на глобалната цел на стратегията и с оглед да се осигури цялостен и логически обвързан подход при нейната реализация са изведени следните приоритети:

Приоритет 1: Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област

Приоритет 2: Оползотворяване на местните природни и културни ресурси

Приоритет 3: Устойчиво развитие на МИРГ

По приоритет едно е предвидено:

 • Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област
 • Разнообразяване на дейности, чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”
 • Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура
 • Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности

По приоритет две, дейностите са свързани с:

 • Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие
 • Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство

За изпълнение на приоритет три е заложено:

 • Придобиване на умения и улесняване подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие – обучения, подкрепа за подготовка на проекти, др.
 • Принос към текущите разходи на групата

Част от очакваните резултати от изпълнението на местната стратегия за развитие на рибарската област са:

 • Подпомогнати 89 бр. проекти и успешно приключени 90% от тях
 • Устойчиво запазени и създадени нови общи 120 бр. работни места, от които поне 30 извън сектор рибарство
 • Регистрирани поне 6 нови фирми, от които поне 3 извън сектор рибарство
 • Привлечени външни за територията инвестиции с 30% повече от базовата стойност, измерена към 2011 г.
 • Обучени поне 100 човека, от които поне 30 в придобиване на нови умения извън за дейности извън сектор Рибарство
 • Изградена поне една малка борса/тържище
 • Подобрена инфраструктура подпомагаща малките рибарски общности с поне 30%
 • Замърсяването на околната среда поради нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в морето намалено с 50%
 • Разработени и успешно промотирани поне 6 нови интегрирани туристически услуги, от които поне 3 свързани с морски туризъм и сектор Рибарство.